Acil Eylem Planlaması
wr
Acil Durum Planları ve Tatbikatları

İşyerinde meydana gelebilecek acil durumlar aşağıdaki hususlar dikkate alınarak belirlenir:

  -  Risk değerlendirmesi sonuçları.
  -  Yangın, tehlikeli kimyasal maddelerden kaynaklanan yayılım ve patlama ihtimali.
  -  İlk yardım ve tahliye gerektirecek olaylar.
  -  Doğal afetlerin meydana gelme ihtimali.
  -  Sabotaj ihtimali.

İşverenler, belirlediği mümkün ve muhtemel acil durumların oluşturabileceği zararları önlemek ve daha büyük etkilerini sınırlandırmak üzere gerekli tedbirleri almalıdır. Acil durumların olumsuz etkilerinden korunmak üzere tedbirler belirlenirken gerekli olduğu durumda ölçüm ve değerlendirmeler yapılmalıdır. Alınacak tedbirler, risklerden korunma ilkelerine uygun olmalı ve toplu korumayı esas almalıdır.

İşverenler; işyerlerinde tehlike sınıflarını tespit eden Tebliğde belirlenmiş olan çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 30 çalışana, tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 40 çalışana ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 50 çalışana kadar;
Arama, kurtarma ve tahliye,
Yangınla mücadele,

konularının her biri için uygun donanıma sahip ve özel eğitimli en az birer çalışanı destek elemanı olarak görevlendirmelidir.  İşyerinde çalışan sayılarının daha fazla olması halinde, tehlike sınıfına göre her 30, 40 ve 50’ye kadar çalışan için birer destek elemanı daha görevlendirilmelidir.

Ayrıca, ilkyardım konusunda 22/5/2002 tarihli ve 24762 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İlkyardım Yönetmeliği esaslarına göre ilk yardımcı sertifikası olan destek elemanı da görevlendirilmelidir.
Acil durum planları; tehlike sınıfına göre çok tehlikeli, tehlikeli ve az tehlikeli işyerlerinde sırasıyla en geç iki, dört ve altı yılda bir yenilenmelidir.