A, B ve C sınıfı İSG Uzmanlığı
İş Güvenliği Uzmanlığı Hizmeti6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 6, 7, ve 8 inci maddeleri gereği işverenler iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini sağlamakla yükümlüdür.
29.12.2012 tarih ve 28512 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik, iş güvenliği uzmanlığı hizmeti ile ilgili esasları belirlemiştir. Buna göre; iş güvenliği uzmanlarından; (C) sınıfı belgeye sahip olanlar az tehlikeli sınıfta, (B) sınıfı belgeye sahip olanlar az tehlikeli ve tehlikeli sınıflarda, (A) sınıfı belgeye sahip olanlar ise bütün tehlike sınıflarında yer alan işyerlerinde çalışabilirler. Birden fazla iş güvenliği uzmanının görevlendirilmesinin gerektiği işyerlerinde, sadece tam süreli olarak görevlendirilen iş güvenliği uzmanının, işyerinin tehlike sınıfına uygun belgeye sahip olması yeterlidir. 

İş güvenliği uzmanlarının görevleri aşağıda belirtilmiştir. 

- Rehberlik 
- Eğitim, bilgilendirme ve kayıt 
- Risk değerlendirmesi; 
- Çalışma ortamı gözetimi 
- İlgili birimlerle işbirliği

İş güvenliği uzmanı çalışma süresi hesaplaması 29 Aralık 2012 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik’in “iş güvenliği uzmanının çalışma süreleri” adlı 12. maddesine göre yapılır.a)10’dan az çalışanı olan Az Tehlikeli  işyerlerinde,29 Haziran 2015 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan İşyerlerinde İşveren veya İşveren Vekili tarafından yürütülecek İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerine İlişkin Yönetmeliğe göre;MADDE 5 – (1) Bu Yönetmelikte belirtilen eğitimi tamamlayan işveren veya işveren vekilleri, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatında iş güvenliği uzmanı veya işyeri hekimine verilen görevleri, 7 ve 8 inci maddelerde belirtilenler hariç olmak üzere yürütebilir. İşveren veya işveren vekilleri, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yerine getirmek için çalışan başına aylık en az 10 dakika ayırmak zorundadır.

b) 10’dan fazla çalışanı olan işyerlerinden,(Değişik:RG-30/4/2015-29342)
Az tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 10 dakika,Tehlikeli sınıfta yer alanlarda çalışan başına ayda en az 20 dakika,Çok tehlikeli sınıfta yer alanlarda çalışan başına ayda en az 40 dakika, iş güvenliği uzmanı bulundurmak zorundadır.