Sağlık ve Güvenlik Eğitimleri
Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi İşverenler, çalışanlarına en az aşağıda belirtilen konuları içerecek şekilde iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin verilmesini sağlamakla yükümlüdür.
Genel konular    

Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler,    
Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları,    
İşyeri temizliği ve düzeni,    
İş kazası ve meslek hastalığından doğan hukuki sonuçlar

Sağlık konuları   

Meslek hastalıklarının sebepleri,   
Hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması,   
Biyolojik ve psikososyal risk etmenleri,    
İlkyardım

Teknik konular  

Kimyasal,
fiziksel ve ergonomik risk etmenleri,  
Elle kaldırma ve taşıma,  
Parlama, patlama, yangın ve yangından korunma,  
İş ekipmanlarının güvenli kullanımı,  
Ekranlı araçlarla çalışma,  
Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri,  İş kazalarının sebepleri ve korunma prensipleri ile tekniklerinin uygulanması,  
Güvenlik ve sağlık işaretleri,  
Kişisel koruyucu donanım kullanımı,  
İş sağlığı ve güvenliği genel kuralları ve güvenlik kültürü,  
Tahliye ve kurtarma

Eğitimler, değişen ve ortaya çıkan yeni riskler de dikkate alınarak aşağıda belirtilen düzenli aralıklarla tekrarlanır.  
  
Çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde yılda en az bir defa.    
Tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde iki yılda en az bir defa.   
 Az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde üç yılda en az bir defa. 
İş kazası geçiren veya meslek hastalığına yakalanan çalışana işe dönüşünde çalışmaya başlamadan önce, kazanın veya meslek hastalığının sebepleri, korunma yolları ve güvenli çalışma yöntemleri ile ilgili ilave eğitim verilir.